File nhập cơ sở dữ liệu thông tin của giáo viên 2018

Giáo viên nhập thông tin cá nhân theo mẫu và gửi file về địa chỉ Email: kimhakhanh@gmail.com

Lưu ý: Các thông tin nhập trên trang Sheet1, các trang còn lại là danh mục thông tin để đối chiếu nhập vào file dữ liệu cho chính xác.