Thông báo lịch trực hè

BGH thông báo đến tất CB-GV-NV lịch trực hè năm 2018. Đề nghị GV-NV căn cứ và thực hiện theo đúng lịch đã phân công.